Adatvédelem

6. számú Melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Adatkezelő internetes honlapon végzett adatkezelési tevékenységére vonatkozóan
 
Adatkezelő
Cégnév: BL Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 24. I. em. 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-947934
Adószám: 22990600-2-42
Képviselő: Arany Bence, ügyvezető
Telefonszám: +36 1 332-5305
E-mail: Info@magyar-kronika.hu
 
 1. Az adatkezelést szabályozó jogszabályok
 
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (2016. április 27.) számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet, vagy GDPR)[1], valamint
 • az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)[2]
 
 1. A Tájékoztató célja
 
  1. A jelen Tájékoztató a www.magyar-kronika.hu (a továbbiakban: honlap) használó természetes személyeknek (a továbbiakban: felhasználó) a honlap használata során megadott, gyűjtött személyes adatai kezelésére vonatkozik, kérjük szíveskedjen figyelmesen végig olvasni.
 
  1. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő – jelen Tájékoztatás mellékletét képező – Általános Adatkezelési Tájékoztatójával együtt alkalmazandó és az adatkezelést szabályozó jogszabályok teljesítését, illetve a honlap felhasználójának lehető legteljesebb körű tájékoztatását szolgálja.
 
  1. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon (adatállományokon) automatizált (vagy nem automatizált) módon végzett bármely művelet (műveletek összessége), így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 
  1. Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, lakcím, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján – azonosítható).
 
 1. A Tájékoztató és az Általános Adatkezelési Tájékoztató elfogadása
 
  1. A felhasználó a honlap – akár regisztrációval, akár anélküli történő – használatával elfogadja a jelen Tájékoztatóban, illetve az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató részletesen tartalmazza a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
 
  1. A felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása történhet az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött nyilatkozattal, vagy az erre vonatkozó jelölőnégyzet kitöltésével / a regisztráció törlésével. A hozzájárulás visszavonásának igazolására szolgáló adatok az Adatkezelő jogos érdeke / jogi kötelezettsége teljesítése céljából a szükséges időtartamig tárolásra kerülnek.
 
  1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
 1. A felhasználó hozzájárulásának megadása
 
  1. Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a jelen Tájékoztató 6. pontjában foglalt adatkezelések vonatkozásában a felhasználó részéről az alábbi tevékenységek / cselekedetek minősülnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásához:
 1. a honlap regisztráció nélküli használata esetén a honlap használata;
 2. a honlap regisztrációval történő használata esetén a regisztrálás;
 3. a hírlevélre történő feliratkozás esetén az erre vonatkozó jelölőnégyzet kitöltése;
 4. minden egyéb esetben a hozzájárulás kifejezett – írásbeli, jelölőnégyzet kitöltésével történő, más módon utóbb igazolható – megadása.
 
  1. Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a 16 év alatti kiskorú felhasználó személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, amennyiben a hozzájárulást a kiskorú törvényes képviselője adta meg, illetve engedélyezte. A törvényes képviselő jelen bekezdés szerinti engedélyező nyilatkozatát az Adatkezelő fenti e-mail címére kell megküldeni.
 
 1. Az adatkezelés jogalapja
 
  1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 1. Rendelet 6. cikk a) pont: az érintett (felhasználó) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. Rendelet 6. cikk b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (felhasználó) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (felhasználó) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. Rendelet 6. cikk c) pont: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. Rendelet 6. cikk d) pont: az adatkezelés az érintett (felhasználó) vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. Rendelet 6. cikk e) pont: az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. Rendelet 6. cikk f) pont: az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett (felhasználó) olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett (felhasználó) gyermek.
 
 1. Az adatkezelésre okot adó felhasználói tevékenységek
 
(A) A honlap használata (regisztrációval, vagy anélkül)
Érintett a felhasználó
A kezelt adatok köre IP cím, a honlap látogatásának időpontja
Az adatkezelés célja online tartalomszolgáltatás, a honlap használatának biztosítása, az oldal zavartalan működésének biztosítása, a honlapon nyújtott szolgáltatások elérhetővé tétele, statisztika készítés
Az adatkezelés jogalapja Rendelet 6. cikk a) – a felhasználó hozzájárulása
Rendelet 6. cikk f) – az Adatkezelő jogos érdeke
Címzett (akivel az adatot közlik) Adatkezelő, Adatfeldolgozó: EZIT Kft., Google Inc. Google Analytics
Az adattátorlás időtartama egyedi azonosításra alkalmas adatok nem tárolódnak
 
(B) Regisztráció a honlapon
Érintett a regisztrált felhasználó
A kezelt adatok köre név, e-mail cím, jelszó
Az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, a felhasználó hozzáférési jogosultságának ellenőrzése, online tartalomszolgáltatás, a honlap használatának biztosítása, a honlapon nyújtott szolgáltatások teljes körének elérhetővé tétele
Az adatkezelés jogalapja Rendelet 6. cikk a) – a felhasználó hozzájárulása
Címzett (akivel az adatot közlik) Adatkezelő, Adatfeldolgozó: EZIT Kft.
Az adattátorlás időtartama a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig
 
(C) Feliratkozás hírlevélre (előfeltétele a regisztráció és belegyezés)
Érintett a hírlevélre feliratkozott felhasználó
A kezelt adatok köre név, e-mail cím, jelszó
Az adatkezelés célja a felhasználó tájékoztatása az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában, reklámanyag küldése, a felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresések küldése
Az adatkezelés jogalapja Rendelet 6. cikk a) – a felhasználó hozzájárulása
Címzett (akivel az adatot közlik) Adatkezelő; Adatfeldolgozó: EZIT Kft.
Az adattátorlás időtartama a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig (leiratkozásig), vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig
 
(D) Előfizetés a honlapon keresztül (előfeltétele a regisztráció)
Érintett az előfizető felhasználó
A kezelt adatok köre név, e-mail cím, jelszó, kézbesítési cím, telefonszám, előfizetett termék (csomag), számlázásicím, OTP Simple Pay fizetési rendszerhez szükséges adatok
Az adatkezelés célja a felhasználó által kiválasztott, a honlapon megrendelhető termék értékesítésére vonatkozó szerződés megkötése, az ezzel kapcsolatos részfeladatok teljesítése (pl.: postázás), a termék értékesítéséhez kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítése (pl.: számlázás)
Az adatkezelés jogalapja Rendelet 6. cikk a) – a felhasználó hozzájárulása
Rendelet 6. cikk b) – szerződés megkötése, teljesítése
Rendelet 6. cikk c) – jogi kötelezettség teljesítése
Címzett (akivel az adatot közlik) Adatkezelő, Adatfeldolgozó: OTP Mobil Kft., Magyar Posta Zrt., Szamlazz.hu
Az adattátorlás időtartama az előfizetés megszűnését követő év, a számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év
 
(E) Regisztráció nyereményjátékra, sorsolásra (előfeltétele a regisztráció)
Érintett a nyereményjátékra, sorolásra regisztrált felhasználó
A kezelt adatok köre név, e-mail cím, jelszó, kézbesítési cím, telefonszám, nyereményjáték / sorsolás megnevezése
Az adatkezelés célja a nyereményjátékra / sorsolásra feliratkozott felhasználó azonosítása, a nyereményjátékban / sorsolásban való részvétel biztosítása, az esetleges nyeremény átadásának, kézbesítésének egyeztetése, kézbesítése, a kapcsolódó számviteli előírásoknak való megfelelés
Az adatkezelés jogalapja Rendelet 6. cikk a) – a felhasználó hozzájárulása
Rendelet 6. cikk b) – szerződés megkötése, teljesítése
Rendelet 6. cikk c) – jogi kötelezettség teljesítése
Címzett (akivel az adatot közlik) Adatkezelő, Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt.
Az adattátorlás időtartama az érintettek adatait az Adatkezelő a nyereményjáték / sorsolás lezárultát követő 30 napig őrzi, a nyertesek adatait a számviteli jogszabályok alapján 8 évig
 
(F) Kapcsolattartás
Érintett a felhasználó, vagy bármely harmadik személy
A kezelt adatok köre név e-mail cím (postai úton benyújtott panasz esetén kapcsolattartási cím), egyéb, a kérelem, észrevétel megválaszolásához feltétlenül szükséges adat
Az adatkezelés célja kapcsolattartás a felhasználó által az Adatkezelőhöz intézett – nem panasz tárgyú – bármely kérelem, észrevétel megválaszolása érdekében
Az adatkezelés jogalapja Rendelet 6. cikk a) – a felhasználó hozzájárulása
Címzett (akivel az adatot közlik) Adatkezelő
Az adattátorlás időtartama a kérelem, észrevétel megválaszolását és az ügy lezárást követő 30 nap (kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke miatt – pl. panaszkezelés – további megőrzés szükséges)
 
(G) Panaszkezelés
Érintett a panasszal élő felhasználó, vagy harmadik személy
A kezelt adatok köre név, e-mail cím (postai úton benyújtott panasz esetén kapcsolattartási cím)
Az adatkezelés célja panaszkezelés, az érintetett felhasználó, harmadik személy azonosítása, kapcsolattartás, a panasz jogszabályszerű elintézése, a jogszabályoknak való megfelelés igazolása
Az adatkezelés jogalapja Rendelet 6. cikk c) – jogi kötelezettség teljesítése
Rendelet 6. cikk f) – az Adatkezelő jogos érdeke
Címzett (akivel az adatot közlik) Adatkezelő
Az adattátorlás időtartama az ügy lezárást követő 30 nap (kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke miatt – pl. jogorvoslati eljárás – további megőrzés szükséges)

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes tevékenységeik a jelen pont szerint több célú adatkezelésre is okot adhatnak, mely megfelel a Rendelet szabályozásának, mivel a különböző célú adatkezelési tevékenységekhez a felhasználó számára külön hozzájárulás biztosított[3].

 
 1. Adatfeldolgozók

A 6. pontban említett adatfeldolgozók (azaz természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek) részletes adatai:
 • tárhelyszolgáltató: EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968191; adószám: 23493474-2-41; https://www.ezit.hu/; info@ezit.hu; továbbított adatok köre:
  • a felhasználó IP címe;
  • a honlap látogatásának időpontja;
  • minden az oldalon kitöltött és az űrlapokon szereplő információ a központi tárhelyen kerül archiválásra (név, jelszó, e-mail cím, postacím, telefonszám)
 • Látogatottsági statisztika készítés: Google Inc. Google Analytics (18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország) (http://analytics.google.com):
  • a felhasználó IP címe;
  • a honlap látogatásának időpontja
 • Simplepay fizetési rendszer: OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; adószám: 24386106-242; ugyfelszolgalat@simple.hu; http://simplepay.hu/vasarlo-aff) továbbított adatok köre:
  • a szolgáltatások díjának összesített bruttó összege;
  • a felhasználó neve;
  • a felhasználó címe (irányítószám, város, utca, házszám);
  • a felhasználó e-mail címe;
  • a felhasználó telefonszáma (abban az esetben, ha azt a vásárlás során vagy korábban megadta);
 • postázás: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01 10 042463; adószám: 10901232-2-44; https://www.posta.hu/fooldal;) továbbított adatok köre:
  • a felhasználó neve;
  • a felhasználó címe (irányítószám, város, utca, házszám);
 • számlázóprogram KBOSS.hu Kft., (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.; cégjegyzékszám: 01 09 30320; adószám: 13421739241, https://www.szamlazz.hu/) továbbított adatok köre:
  • a felhasználó neve;
  • a felhasználó címe (irányítószám, város, utca, házszám);
  • e-mail cím;

Melléklet: Általános Adatkezelési Tájékoztató
 
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e1858-1-1
[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
[3] Például nem lehetséges a honlapon történő regisztráció a honlap használata nélkül, így a regisztrációhoz feltétlenül szükséges a 6. (A) pont szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulás. Másik példa az az eset, ha a felhasználó a honlapon keresztül kíván előfizetni egy termékre, melyhez a honlap használata és regisztráció szükséges, így az előfizetéshez a 6. (A), (B) és (C) pont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulás szükséges