Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

a Magyar Krónika havilap előfizetői részére nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan

 

 

 1. Általános rendelkezések

 

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a BL Nonprofit Kft. (a továbbiakban „Kiadó”) kiadásában megjelenő Magyar Krónika (továbbiakban „Kiadvány”) havilap, mint nyomtatott sajtótermék előfizetése, értékesítése módját és terjesztését határozza meg.

 

1.1 Az ÁSZF hatálya

 

Jelen ÁSZF az alábbi tevékenységekre terjed ki:

 

 • Előfizetés ajánlására,
 • Előfizetésre vonatkozó ajánlat elfogadására,
 • Előfizetési Díjak beszedésére,
 • előfizetői adatok nyilvántartására,
 • a Kiadvány saját vagy közreműködők, illetve terjesztési hálózat igénybevételével történő kiszállítása, terjesztése,
 • az Előfizetői bejelentések, észrevételek, panaszok kezelésére.

 

A Kiadó a jelen ÁSZF-t mindenki számára elérhetően közzéteszi nyomtatott formában a Kiadó mindenkori székhelyén, valamint elektronikus formában a www.magyar-kronika.hu honlapon (továbbiakban: a „Weboldal”).

 

Jelen ÁSZF a lentiekben megjelölt időponttól határozatlan ideig van hatályban.

 

1.2 Fogalom-meghatározások

 

Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve más szervezet, aki vagy amely a Kiadóval a Kiadvány megrendelésére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.

 

Kiadó: a BL Nonprofit Kft., aki az Előfizetővel létrejövő előfizetői jogviszony (Előfizetés) keretében a Kiadványt ellenérték fejében az Előfizető által megadott kézbesítési címre szállítja (kézbesítés), és annak tulajdonjogát az Előfizetőre, illetve az általa meghatározott más személyre – a címzettre – átruházza.

 

Előfizetés: az előfizetői jogviszony létrehozására irányuló, az Előfizető által a Kiadó Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó megrendelés (ajánlat) Kiadó általi elfogadásával határozatlan vagy határozott időre létrejövő szerződéses jogviszony, amelynek tárgya az Előfizetési Díj megfizetése ellenében a Kiadvány Előfizető vagy az Előfizető által meghatározott más személy (címzett) részére történő kézbesítésével a Kiadvány tulajdonjogának az Előfizetőre, illetve az Előfizető által meghatározott más személy (címzett) részére történő átruházása. Előfizetés létrejöhet úgy is, hogy a Kiadó tesz ajánlatot, amelyet az Előfizető elfogad.

 

Előfizetési Díj: a Weboldalon is közzétett, mindenkor érvényes díj, melyet az Előfizető a Kiadó részére az előfizetési időszakra köteles megfizetni az Előfizetés alapján az előfizetői szolgáltatásért, illetve a Kiadvány Kézbesítési Címre történő szállításának és tulajdonjogának Előfizetőre (címzettre) történő átruházása ellenértékeként.

 

Kézbesítési Cím: az a név és címadat, ahová az Előfizetés teljesítéseként a Kiadványt a Kiadó kézbesíteni, leszállítani köteles. A Kiadó a Kiadvány Kézbesítési Címre történő kiszállítását főszabályként az 1. sz. mellékletben meghatározott közreműködők igénybevételével végzi.

 

 

 1. A Kiadóval létrejövő előfizetői jogviszony

 

Az Előfizetésre vonatkozó, nem a Weboldalon keresztül történő ajánlattételhez az Előfizetőnek meg kell adnia írásban (ideértve az ajánlattétel vonatkozásban az e-mailt is) vagy telefonon az erre szolgáló számon az alábbi 2.1 pont szerint igényelt adatokat. Az Előfizető által telefonon, illetve szóban közölt megrendelés esetén a Kiadó – legkésőbb a számla megküldésével egyidejűleg – írásban értesíti az Előfizetőt az Előfizetés általa rögzített adatairól.

 

Az Előfizetés Weboldalon keresztül történő igénybevétele előzetes regisztráció után lehetséges, a szükséges adatok megadásával.

 

A nem elektronikus formában a Kiadó által Előfizetés igénybevétele céljára esetlegesen kiadott nyomtatvány, illetve az azon feltüntetett információk, és a Weboldalon feltüntetett információk ajánlattételi felhívásnak (és nem szerződés megkötésére a Kiadó részéről tett ajánlatnak) minősülnek kifejezett eltérő közlés hiányában, így a nyomtatvány kitöltése és Kiadónak történő leadása/megküldése, illetve a Weboldalon elektronikus úton történő megrendelés, továbbá e-mailen vagy telefonon történt megrendelés esetén az Előfizető minősül ajánlattevőnek, és az Előfizetéshez (a szerződés létrejöttéhez) az ajánlat Kiadó általi elfogadása szükséges. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap, az ajánlatot a Kiadó ráutaló magatartással (így különösen számla küldésével) is elfogadhatja. Az Előfizető írásos ajánlatának, illetve a Weboldalon keresztül történő megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF-t és az abban hivatkozott további dokumentumok rendelkezéseit, így különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelési Tájékoztatót. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége: www.magyar-kronika.hu/adatvedelem Előbbiek nem zárják ki, hogy a Kiadó is tegyen ajánlatot az Előfizető felé kifejezett ilyen irányú közléssel.

 

2.1 A szolgáltatás tartalma

 

A Kiadó az Előfizetés alapján az Előfizetési Díjak előre történő megfizetése ellenében a Kiadványt a Kézbesítési Címre szállítja és azok tulajdonjogát posta- vagy egyéb gyűjtőládába történő, illetve személyes birtokbaadással az Előfizetőre átruházza.

 

Eltérő megállapodás hiányában az előfizetési időszak azon naptári hó elejével kezdődik, amely az Előfizetési díj megfizetésének hónapját követi. Eltérő megállapodás hiányában a Kiadó az Előfizetési Díj megfizetésének hónapját követő hónapra szóló Kiadványt küldi meg elsőként az adott Előfizetés keretében.

 

A Kiadó (vagy arra jogosult) a számlát legkésőbb az ajánlat elfogadását (szerződés létrejöttét) követő 15. napig kiállítja és ezt követően eljuttatja az Előfizetőhöz

 

Abban az esetben, ha a Kiadó tesz ajánlatot, az Előfizető és a Kiadó közötti előfizetői jogviszony létrejöttéhez a Kiadó ajánlatának Előfizető általi elfogadása, azaz az előfizetői nyilatkozat szabályos leadása szükséges.

 

Az Előfizetéshez szükséges adatok

 

 • egyéni Előfizetés esetében: Előfizető neve, számlázási cím, Kézbesítési Cím (település, utca, házszám, emelet, ajtó, irányítószám), telefonszám, e-mail cím, fizetés módja, előfizetés időtartama (hónapokban).

 

 • közületi Előfizetés esetén: Előfizető neve, számlázási cím, Kézbesítési Cím (település, utca, házszám, emelet, ajtó, irányítószám), levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, előfizetés időtartama (hónapokban).

 

Az Előfizetés legrövidebb időtartama 3 hónap.

 

Az Előfizetés módjai

 

 • személyesen a Kiadó ügyfélszolgálati irodájában: 1067 Budapest, Eötvös utca 24. 1/16.  H-Cs: 10:00-15:00,
 • e-mailen a Kiadó ügyfélszolgálatának e-mail címén: [email protected],
 • telefonon a Kiadó ügyfélszolgálatának telefonszámán: +36 70 627 9086
 • levélben a Kiadó postacímén: 1067 Budapest, Eötvös utca 24. 1/16.
 • interneten keresztül a Kiadó honlapján (Weboldal): www.magyar-kronika.hu/elofizetes

 

 

2.2 A Kiadó és az Előfizető közötti jogviszony módosítása, megszűnése

 

Az Előfizetés módosítása

 

A Kiadó és Előfizető között létrejött előfizetői jogviszony módosítására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • Előfizető adataiban (név, cím [számlázási, levelezési, kézbesítési] stb.) történő változás esetén,
 • Előfizetés adataiban (árváltozás, fizetési mód, periodika stb.) történő változás esetén.

 

Az Előfizető adatainak változása esetén az Előfizető nevében, vagy címében, illetve a Kézbesítési Címben történő változást írásban vagy a korábban megadott e-mail címről küldött e-maillel Előfizetőnek meg kell küldenie 15 munkanappal a változást megelőzően, ennek elmaradásából, késedelméből eredő kárért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Az egyéb adatok változását az Előfizető köteles azok bekövetkeztét követően 8 napon belül bejelenteni a Kiadóak.

 

A Kiadó a Kiadvány Előfizetési Díjait jogosult egyoldalúan módosítani. Az Előfizetési Díjak változása esetén a Kiadó:

 

 • közzéteszi a Weboldalon,
 • Előfizetési Díj emelése esetén a már kiszámlázott díjakra – feltéve, hogy a számla szerinti fizetési határidő utolsó napjáig az Előfizetési Díj megfizetésére sor kerül – a változást nem érvényesíti, a díjkülönbözetet nem szedi be,
 • Előfizetési Díj csökkenése esetén, amennyiben az Előfizető másként nem rendelkezik, a Kiadó a következő időszak Előfizetési Díjába a különbözetet beszámítja. Az Előfizető írásos kérelmére a különbözetet a Kiadó az Előfizetőnek visszafizeti.

  

Az előfizetői jogviszony megszűnése

 

A Kiadó és Előfizető között létrejött előfizetői jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

 

 • ha az Előfizető a Kiadvány esedékes Előfizetési Díját határidőn belül nem egyenlíti ki,
 • jogszabály így rendelkezik
 • a Kiadvány terjesztésből történt kivonásával, vagy
 • a Kiadó jogutód nélküli megszűnésével.

 

 

2.3 Az előfizetett Kiadvány kézbesítése

 

A Kiadó a kifizetett Kiadványt közvetlenül vagy közreműködő terjesztő hálózat(ok)on keresztül juttatja el az Előfizető által megadott Kézbesítési Címre.

 

A kézbesítés helye

 

Az Előfizető Kézbesítési Címe, illetve az ott megjelölt helyen felszerelt olyan levélszekrény, amely alkalmas a Kiadvány biztonságos és sérülésmentes elhelyezésére oly módon, hogy ahhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá.

 

Biztonságos levélszekrény hiányában a terjesztett Kiadványok kézbesíthetetlenségéből eredő károkért a Kiadó felelősséget nem vállal. A fenti felelősség kizárást az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja.

 

A kézbesítési határidők

 

A kézbesítési határidők a Közreműködők és terjesztési hálózat kapacitása függvényében változ(hat)nak, de a Kiadó legkésőbb megjelenéstől számított 10 munkanapig vállalja a Kiadvány Előfizető részére történő kézbesítését (illetve annak megkísérlését).

 

A Kiadó kizárja felelősségét az előfizetéskor közzétett kézbesítési határidő be nem tartásáért, amennyiben annak oka vis major. A felelősség kizárást az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja.

 

Bejelentések, észrevételek, információ kérés kezelése

 

A kézbesítéssel kapcsolatban felmerült bármilyen észrevételt, kérést, bejelentést az Előfizető a Kiadó felé teheti meg. Ennek lehetőségei: személyesen vagy telefonon, valamint levélben vagy e-mailben.

 

 

 1. Díjfizetés

 

3.1 Az Előfizetési Díjak elfogadása, beszedése

 

Az Előfizetési díjakat a Kiadó vagy közreműködője szedi be, amely beszedés az alábbi módon történhet:

 

 • készpénz-átutalási megbízással (csekk),
 • pénzintézet által üzemeltetett internetes fizetési oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével,
 • bankszámláról történő átutalással
 • rendezvényeken készpénzben, készpénzfizetési számlatömbön,
 • vagy Kiadó ügyfélszolgálatán készpénzben.

 

 

3.2 Az előfizetési akciók, kedvezmények

 

A Kiadó saját hatáskörében eljárva dönti el az akciókat, amelyet nyilvánosan meghirdethet a Kiadványban, a Weboldalon, szórólapokon, e-mailen, egyéb médiumokon keresztül.

 

A Kiadó a meghirdetett kedvezményeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára biztosítja.

 

Előfizetési díjkedvezményeket a Kiadó adhat, melynek mértéke eltérő.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

4.1 Reklamáció, panasz kezelése

 

A Kiadó az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk, panaszok kezelésére, ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A reklamáló/panaszos a reklamáció/panasz kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető neve, címe, a Kiadvány megjelölése, előfizetési időszak, vagy előfizető kódja, számlaszám).

 

Amennyiben a kiszállított Kiadvány hibás vagy a kézbesítése nem történt meg, akkor a pótlási vagy díj visszatérítési igényének jelzésére személyesen vagy írásban vagy a korábban megadott e-mail címről küldött e-maillel a 2. sz. mellékletben feltüntetett helyeken kerülhet sor, 10 munkanapon belül.

 

Az Előfizetéssel kapcsolatban felmerült bármilyen észrevételt, panaszt (Kiadvány színvonala, kézbesítés színvonala, Kiadvány kézbesítésének elmaradása stb.) jelezni személyesen, írásban vagy az Előfizető által korábban megadott e-mail címről küldött e-mail útján, vagy telefonon lehet.

 

Amennyiben a Kiadó ügyfélszolgálatához panaszbejelentés vagy reklamáció érkezik, akkor a Kiadó a panaszt/reklamációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el:

 

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panasz/reklamáció kezelés módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos/reklamáló a panasz/reklamáció kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kiadó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt a Kiadó egyedi azonosítószámmal látja el.

 

A panaszról/reklamációról felvett adatok rögzítésre kerülnek, amely alapján azonosítható a:

 

 • panaszos/reklamáló neve, lakcíme,
 • panasz/reklamáció előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • panasz/reklamáció részletes leírása,
 • Kiadó nyilatkozata a panasszal/reklamációval kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a panaszt rögzítő személy.

 

A Kiadó a panaszra/reklamációra vonatkozó adatokat öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja.

 

A reklamációs ügyfélszolgálat elérhetőségei

 

A Kiadónál történt Előfizetéssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk megtehetők:

 

 • Kiadónál telefonon a +36 70 627 9086 előfizetői telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 10:00 és 15:00 óra között;
 • Kiadónak a székhelyére címzett levélben
 • Kiadó székhelyén személyesen (ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 10:00 és 15:00 óra között).
 • Előfizetőnek a Kiadó felé korábban megadott e-mail címéről az [email protected] címre küldött e-mail útján.

 

A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap. A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció legkésőbb 30 napon belül kivizsgálásra kerül.

 

A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok irányadóak.

 

Az Előfizető panasza/reklamációja elintézésével kapcsolatos kifogása esetén jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.

  

4.2 Személyes adatok kezelése

 

A Kiadó az adatjogosultak által megadott személyes adatokat mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a www.magyar-kronika.hu weboldal Adatvédelem menüpontja (www.magyar-kronika.hu/adatvedelem) alatt.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

A jelen ÁSZF 2020. 09. 24.-től visszavonásig, illetve az esetleges módosítások hatályba lépéséig van hatályban.

 

A Kiadó fenntartja a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az abban esetlegesen előforduló elütések, helyesírási hibák kijavítása, vagy a Kiadóra vonatkozó cégadatok módosítása és más adminisztrációs vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, jogszabályi rendelkezések változásából adódó módosítás/módosulás.

 

A jelen ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Kiadó a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelemfelhívás mellett – nyilvánosságra hozza a Weboldalon és székhelyén nyomtatott formában.

 

A fentiek szerint javított vagy módosított ÁSZF közlése, továbbá azon módosított általános szerződési feltételek közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet.

 

A jelen ÁSZF-re és az az alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.

 

 

Kelt: Budapest, 2020. 09. 24.

 

 

 1. sz. melléklet – Közreműködők és terjesztési hálózat

 

Közreműködők és terjesztési hálózat:

 

Magyar Posta Zrt.

 

A Magyar Posta ZRT. által bevont közreműködők listája megtalálható a:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1 honlapon az „Előfizetéses lapterjesztési szolgáltatásba bevont közreműködők listája” menüpont alatt.

 

OTP Mobil Kft.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

 

 1. sz. melléklet – A Kiadó elérhetőségei

 

Ügyfélszolgálati iroda: 1067 Budapest, Eötvös utca 24. 1/16.

Nyitvatartás: munkanapokon,

hétfőtől csütörtökig          10:00 – 15:00

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 70 627 9086

Hívható munkanapokon,

hétfőtől csütörtökig          10:00 – 15:00

 

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

[email protected]

 

A Kiadó honlapja:

http://www.magyar-kronika.hu/

 

Előfizetésre vonatkozó ÁSZF elérhető a Kiadó honlapján:

www.magyar-kronika.hu/aszf

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A sütikről bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat. Elfogadás esetén jóváhagyja az Adatkezelési tájékoztatót, illetve a sütik használatát.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.


A weboldalunk fejlesztése érdekében nyomon követjük a felhasználói adatokat.

A Facebook segítségével nyomon követjük a kapcsolatokat a közösségi médiával.

Összes tiltása
Összes engedélyezése